d66 algemeen

Balans tussen groei en groen

Ons concept-verkiezingsprogramma "Wereldstad in wording" is helder over de groei van de stad: er moeten tot 2040 60.000 nieuwe woningen bij komen. Als raadslid heb ik daar invulling aan gegeven met de motie "Vernieuwde visie op groei van de stad", die het stadsbestuur oproept om de Stadsvisie uit 2007 te vernieuwen. Dat was ook de opdracht uit ons vorige verkiezingsprogramma. Daarmee moet duidelijk worden op welke plekken er nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Ook hebben we de motie "Ambitieuze verdichting binnenstad" ingediend, waardoor er in het centrum van Rotterdam nog meer woningen gerealiseerd worden.

Met meer mensen in de stad, is er meer draagkracht om voorzieningen (cultuur, openbaar vervoer, etc.) in stand te houden en zelfs uit te breiden. Tegelijkertijd neemt de druk op de publieke ruimte toe: we willen groen, speelplekken, maar ook ruimte om te sporten. In "Wereldstad in wording" staat het voorstel om 1 km2 dak te vergroenen. We zijn samen met de SP opgetrokken en hebben samen met andere partijen een motie ingediend om het dak van de Hofbogen te vergroenen. We hebben met het college samengewerkt voor meer groen en speelruimte met de visie "Kom op naar buiten!".

Het resultaat van mijn schriftelijke vragen over de Molenweide aan de Bergse Achterplas was dat dit deel van de oevers van de Bergse Achterplas groen blijft en niet wordt omgezet in parkeerplaatsen.

Verschillende keren heb ik me ook ingespannen voor het behoud van het cultureel erfgoed. Zo heb ik schriftelijke vragen ingediend voor het behoud van het Veerhuis Schiemond. De kans is groot dat het Veerhuis nu wordt toegevoegd aan de lijst van gemeentelijke monumenten. Helaas is het niet gelukt om te voorkomen het Calandlyceum te behoeden voor sloop. Wel heeft de gemeenteraad mijn motie "Bedachtzaam omgaan met cultuurhistorie" aangenomen om in de toekomst een zorgvuldiger afweging te maken over sloop/nieuwbouw of renovatie van schoolgebouwen.

Duurzamer Rotterdam

Ondanks dat ik geen woordvoerder duurzaamheid was, heb ik toch op verschillende manieren kunnen bijdragen aan een duurzamer Rotterdam. Zo heb ik onlangs de motie "Ambitieus energielabel bij verkoop huurwoningen" ingediend, waarmee het college wordt opgedragen in te zetten op een hoger energielabel dan label D bij het maken van de jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties.

Bij de behandeling van het plan Feyenoord City, heb ik de motie "Circulair Slopen" aangenomen gekregen, waarmee aan Feyenoord City verzocht wordt een plan voor het hergebruik van sloopafval op te stellen. Eerder had ik al een motie ingediend voor duurzaam bouwverkeer. Helaas heeft deze motie het niet gehaald.

Op verschillende momenten heb ik aandacht gevraagd voor de toenemende wateroverlast door klimaatverandering. Dat leverde dit nieuwsitem op bij RTV Rijnmond. Bij de behandeling van het bestemmingsplan Osseweistraat/Schonenbergweg, heb ik met succes een motie ingediend om te onderzoeken of er op het binnenterrein maatregelen kunnen genomen worden om regenwater af te koppelen van het riool.

Door het indienen van de motie "Fietsparkeren op en rond de Coolsingel" zijn alle mogelijke locaties voor meer stollingsmogelijkheden voor fietsen in kaart gebracht. De verschillende opties kosten vrij veel geld. Mijn doel is dat het geld hiervoor snel kan worden vrijgemaakt.

Kansen voor kinderen

Bij het D66-verkiezingsprogramma van 2014 heb ik een amendement ingediend "Combineer kinderopvang en voorscholen" om de segregatie tussen kinderen van werkende ouders en kinderen die naar de voorschool gaan terug te dringen. In het coalitieakkoord heeft de voorschool een belangrijke plaats gekregen en het terugdringen van segregatie is onderdeel van het beleid van de gemeente Rotterdam geworden. Ook na vier jaar is dit onderwerp actueel: niet voor niets begint het D66-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen met een paragraaf over de voorschoolse voorzieningen.

Veelgehoorde kritiek op de voorschool is dat kinderen op jonge leeftijd vooral moeten spelen en te jong zijn voor educatieve programma's. Deze kritiek heb ik me aangetrokken en naar aanleiding van een aflevering van het tv-programma "De Monitor" schriftelijke vragen gesteld. Het resultaat is dat de gemeente nu ook benadrukt dat de voorschool draait om "Leren door te spelen".

De directe invloed van de gemeente op het onderwijs is beperkt, omdat het veelal gaat om landelijk beleid. De voorschool is hierop een uitzondering, net als de zorg voor goede schoolgebouwen. Tijdens de verkiezingscampagne in 2014, heb ik als trekker samen met andere D66-ers geschreven aan het 10-punten onderwijsplan. We hebben daarbij als D66 hoog ingezet op het opknappen van schoolgebouwen. Het resultaat is dat er door dit college een langjarig investeringsprogramma is opgezet van 200 miljoen euro voor het opknappen van schoolgebouwen.

Bij de nieuwbouw van het Open Venster is het goed mis gegaan met de aannemer. Dat heeft de gemeente veel geld gekost. De realisatie van het oorspronkelijke ontwerp wat zich kenmerkte door duurzaamheid en innovatie werd door de gemeente aan de kant gezet en ingeruild voor een gebouw dat sober en doelmatig is. De feitelijke onderbouwing voor die keuze was echter gebrekkig en mede op mijn verzoek wordt er een deugdelijke vergelijking gemaakt tussen het afbouwen van het oorspronkelijke ontwerp of opnieuw beginnen, maar wel zo dat de kinderen en leraren niet al te lang meer hoeven te wachten op hun nieuwe schoolgebouw.

Steun voor een volle vier jaar

Kortom, de afgelopen anderhalf jaar heb ik op het gebied van groei, groen, duurzaamheid en onderwijs, m'n ambities omgezet in concrete acties en ik vraag uw steun om daar de komende volle vier jaar mee door te gaan. Zet mij hoog op uw lijst!

door Stefan Kroon
­